E-LOGISTICS Spółka z o.o.

z siedzibą w Warszawie,
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000675541, NIP: 5223090899, REGON: 367184406
Kapitał zakładowy: 10.000,00 zł

biuro@elogistics.pl

Plan podziału

Zarząd E-Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 30 maja br. Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie („Cursor”) oraz E-Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzgodniły i podpisały plan podziału Cursor, który został przygotowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do treści ww. planu, przedmiotowy podział zostanie dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zastosowaniem procedury uproszczonej stosownie do treści art. 5381 Kodeksu spółek handlowych. Zarządy obu spółek uczestniczących w procesie publikują w niniejszym miejscu plan podziału.


POBIERZ PEŁEN PLAN PODZIAŁU